cropped-favicon.png
Willa Morski Raj - logo

pokoje i apartamenty nad morzem

Podaruj swojej rodzinie niezapomniane chwile

Willa Morski Raj - Regulamin Pobytu

Szanowni Państwo,

Dla dobra wszystkich naszych gości liczymy na współpracę przy przestrzeganiu poniższego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu Państwu spokojnego
i bezpiecznego wypoczynku w naszym obiekcie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 1. „Willa Morski Raj” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.
 2. Wszyscy goście obiektu „Willa Morski Raj” zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Przedłużenie pobytu poza ustalony okres, gość powinien zgłosić właścicielowi. Życzenie przedłużenia pobytu nie jest wiążące i może być spełnione
  w miarę istniejących możliwości.
 5. Klienci „Willi Morski Raj” zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu, za zgodą właściciela, w godzinach 7:00 – 23:00.
 8. „Willa Morski Raj” zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na usterki i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości
  i porządku w obiekcie przez natychmiastowe podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek technicznych i porządkowych.
 9. „Willa Morski Raj” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy
  i przedmiotów wartościowych jak również przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju „Willi Morski Raj” przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji „Willa Morski Raj” przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 11. „Willa Morski Raj” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, w przypadku zastrzeżeń lub reklamacji co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. Na terenie „Willi Morski Raj” zabrania się posiadania broni i innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych „Willi Morski Raj” powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi. Szkody powstałe z winy gościa będą niezwłocznie rozliczane na miejscu.
 15. Właściciel „Willi Morski Raj” zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie i/lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 16. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 7:00.
 17. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju innych gości poprzez np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela. „Willa Morski Raj” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 18. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu „Willa Morski Raj” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu posesji.
 19. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata indywidualnie ustalanej zaliczki za pobyt w określonym terminie. W przypadku braku wpłaty zaliczki
  w przeciągu 3 dni roboczych, rezerwację uznaje się za nieważną.
 20. Zaliczka wpłacona na poczet pobytu w „Willi Morski Raj” nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji przez gości.
 21. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 22. Całkowite rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia pobytu.
 23. Opłaty klimatyczne (miejscowe) wliczone są w cenę pobytu.
 24. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności właściciela „Willi Morski Raj” lub osoby przez niego wyznaczonej.
 25. W „Willi Morski Raj” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia poza wyznaczonymi do tego celu strefami na zewnątrz budynku.
 26. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany
  w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, znajdujące się w nich mienie oraz żywe zwierzęta. „Willa Morski Raj” oferuje jedno miejsce parkingowe przypadające na każdy wynajęty pokój/apartament.
 27. Korzystanie przez dzieci z urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz wszelkich zabawek dostępnych na terenie „Willi Morski Raj” możliwe jest wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.
 28. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie „Willi Morski Raj” odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 29. Pobyt zwierząt w „Willi Morski Raj” wymaga wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu. Jednocześnie właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt.
 30. Klient „Willi Morski Raj” przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe  zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym gościom, właścicielom bądź pracownikom obiektu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono na terenie obiektu.

Serdecznie dziękujemy za przestrzeganie powyższego Regulaminu. Mamy nadzieję, że pobyt w „Willi Morski Raj” spełni Państwa oczekiwania. Życzymy miłego, udanego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia nas.

Dokonując rezerwacji oświadczają Państwo, iż zapoznali się z powyższym regulaminem i akceptują jego postanowienia w całości.

czekamy na twoją wiadomość

Skorzystaj z formularza